AGRAS / โดรนเพื่อการเกษตร

DJI MG-1S Advance (10 ลิตร)

DJI MG-1S Advance (10 ลิตร)

182,000 B
OUT OF STOCK
DJI MG-1P (10 ลิตร) ชุดพร้อมบิน แบต 2 ก้อน เครื่องชาร์จ

DJI MG-1P (10 ลิตร) ชุดพร้อมบิน แบต 2 ก้อน เครื่องชาร์จ

199,000 B
VIEW DETAIL
DJI AGRAS T16 (16 ลิตร) ชุดพร้อมบิน แบต 2 ก้อน เครื่องชาร์จ

DJI AGRAS T16 (16 ลิตร) ชุดพร้อมบิน แบต 2 ก้อน เครื่องชาร์จ

299,000 B
OUT OF STOCK
[ NEW ] DJI AGRAS T20 (20 ลิตร) โดรนเกษตรชุดพร้อมบิน แบต 2 ก้อน เครื่องชาร์จ

[ NEW ] DJI AGRAS T20 (20 ลิตร) โดรนเกษตรชุดพร้อมบิน แบต 2 ก้อน เครื่องชาร์จ

289,000 B
VIEW DETAIL